POIR

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Firmy World Of Entertainment Sp. z o.o

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informujemy o wprowadzonych i zastosowanych najwyższych zabezpieczeniach przetwarzanych danych osobowych takich, by każdy nasz Klient oraz każdy powierzający nam swoje dane osobowe czuł się bezpiecznie. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, cel i zakres przetwarzania przez firmę World Of Entertainment Sp. z o.o., Państwa danych osobowych. Definiuje obowiązki firmy World Of Entertainment Sp. z o.o. jako Administratora Danych Osobowych oraz przysługujące Państwu prawa w tym zakresie.

Administratorem Danych Osobowych jest:

World Of Entertainment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońska 82b, 03-301 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000341337, posiadający NIP: 701-020-77-23, REGON: 142098032, zwany dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem:

W sprawie zgłoszeń żądań lub przekazania informacji dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się Administratorem pisząc na adres rodo@hulakula.com.pl.

Cel przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

do celów określonych w Art. 6. Ust.1, lit. f Rozporządzenia:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub prze stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

A w szczególności do:

 1. do celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 2. do celów związanych z prawidłowym wykonywaniem realizacji umów kupna /sprzedaży oferowanych produktów i usług, zawieranych w formie pisemnej lub poprzez wyrażenie akceptacji (pisemna lub słowna) na podstawie przedstawianych ofert, a w szczególności:
 3. do celów związanych z podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy
 4. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów lub/ i usług
 5. do celów przekazywania informacji, realizacji dostarczania zamówionych produktów lub/i usług oraz składania reklamacji
 6. do celów obsługi Państwa próśb, celów, żądań i zapytań
 7. do celów dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji Należności, postępowań sądowych
 8. do celów prowadzenia analizy sprzedaży, analizy funkcjonalności, analiz statystycznych, poprawy działania strony internetowej
 9. do celów korzystania z wszelkich uprawnień konsumenckich
 10. do celów budowania relacji klienckich
 11. do celów uczestnictwa w promocjach
 12. do celów przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności
 13. do celów weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. lub zawarte w bazie danych Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili odwiedzenia naszego serwisu, wypełnienia formularza zgłoszeniowego czy przesłania zapytań bezpośrednio na adres mailowy Administratora lub bezpośredni kontakt z nami. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak brak jej uniemożliwi Państwu kontakt z nami, zapoznanie się z ofertami i realizacją współpracy.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, ),

informujemy, że:

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody spowoduje usunięcie przesłanych informacji, a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, jak również w momencie, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
 6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych bez podawania przyczyn. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 8. W każdej chwili możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych World Of Entertainment Sp. z o.o. podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektroniczne, po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie to jest niezbędne dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i pewności, że pochodzi od osoby uprawnionej.
 9. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób wadliwy lub niezgodny z przepisami.
 10. Dane osobowe zgromadzone przez World Of Entertainment Sp. z o.o. mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Informacje o dobrowolności podania danych:

Informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia Umowy i realizacji współpracy. Brak podania przez Państwa danych identyfikujących uniemożliwia nawiązanie współpracy w zakresie proponowanych produktów i usług.

Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres do 10 lat rozliczeniowych licząc od dnia obowiązku przechowywania wynikającego z Art. 5 Ust. 1, lit. e, Rozporządzenia oraz wynikające z ustawy o Rachunkowości, a także nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz ogólnych terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego. Przechowywanie danych osobowych może trwać również do momentu żądania przez Państwa ich usunięcia, jak również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych. W naszych systemach zostaną tylko informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

World Of Entertainment Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nią w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych, a w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak: firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, pomiotom przetwarzającym – biuro księgowe, firma szkoleniowa BHP, firmy transportowe, firma informatyczna, firma ubezpieczeniowa, likwidator szkód, agencja reklamowa.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics:

Nasza strona internetowa używa mechanizmów analizy sieciowych Google Inc. w postaci Google Analytics. Przetwarzane dane osobowe są chronione zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Google i zgodnie z zasadami kontroli przechowywania danych w Google Analytics.